WARSZTATY MUZYKI LITURGICZNEJ DLA SCHOL AKADEMICKICH

pod patronatem Universitas Cantat 2017 

"OMNIS TERRA CANTAT" (Niech cała ziemia śpiewa)

Warsztaty odbędą się w dniach 20-21 maja, a finałem będzie wspólne muzykowanie
oraz oprawa Mszy św.
w kościele oo. Franciszkanów przy ul. Garbary (przy Placu Bernardyńskim) w Poznaniu.

bembenek


Prowadzący:

Paweł Bębenek – kompozytor, dyrygent
Jakub Tomalak – dyrygent, kompozytor, wieloletni wykładowca UAM

 

Miejsce:

Poznań, Klasztor ojców Franciszkanów, ul. Garbary (przy pl. Bernardyńskim)
oraz Collegium Historicum UAM, św. Marcin 78


Termin:

20 maja 2017 - warsztaty
21 maja 2017 – warsztaty, Msza święta i krótki koncert w kościele ojców franciszkanów przy pl. Bernardyńskim o godz. 20.30


Zgłoszenia:

indywidualne
termin zgłoszeń: 15 maja 2017 przez formularz zgłoszeniowy
Opłata wynosi 35 zł od osoby - płatne na miejscu


Organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Patronat:

Festiwal Universitas Cantat 2017
Święty Wojciech Dom Medialny


Koordynator projektu:
Emilia Mielewska
Telefon 508 557 069
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Warsztaty są dedykowane osobom śpiewającym w duszpasterstwach akademickich, chórach kościelnych i innym osobom zainteresowanym muzyką liturgiczną.

Warsztaty prowadzone są przez cenionych dyrygentów i kompozytorów, Pawła Bębenka i Jakuba Tomalaka, związanych z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym, którzy na co dzień zajmują się popularyzacją śpiewu liturgicznego, prowadząc kilkadziesiąt warsztatów w roku.

Celem warsztatów jest stworzenie wspólnej oprawy liturgii, zwrócenie uwagi na piękno głosu, wartość pracy w chórze i rozwój osobisty tak amatorów, jak i osób zawodowo zajmujących się muzyką. Patronat merytoryczny: Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat 2017.

  

REGULAMIN

Warsztatów Muzyki Liturgicznej „OMNIS TERRA CANTAT”


§ 1

Informacje ogólne

 1. Organizatorem Warsztatów Muzyki Liturgicznej „OMNIS TERRA CANTAT” jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM

 2. Organizator zaprasza do uczestnictwa przede wszystkim studentów, członków schol i duszpasterstw akademickich, ale też wszystkie osoby, którym bliska jest muzyka liturgiczna i sakralna.

 3. Sponsorzy i przyjaciele:
  Święty Wojciech Dom Medialny,
  Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat 2017


§ 2

Czas i miejsce

 1. Warsztaty odbędą się w dniach 20-21 maja 2017r. wg harmonogramu na www.cantat.amu.edu.pl

 2. Zajęcia odbywać się będą w klasztorze ojców franciszkanów w Poznaniu przy ul. Garbary 22 oraz w coll. Historicum UAM na ul. Św. Marcin 78.


§ 3

Warsztaty

 1. Warsztaty przeznaczone są dla studentów i wszystkich osób młodych duchem, śpiewających lub/i grających na instrumentach, głównie (nie jest to warunek konieczny) działających lub chcących działać przy jednym z Duszpasterstw Akademickich w Poznaniu.

 2. Rezerwacją miejsca na warsztatach jest rejestracja w formularzu zgłoszeniowym. O miejscu na warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Aby dokonać rejestracji, Uczestnik musi potwierdzić zapoznanie się z treścią regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  Potwierdzam swój udział w Warsztatach Muzyki Liturgicznej „OMNIS TERRA CANTAT”. Zaświadczam, że zapoznałem się z treścią REGULAMINU warsztatów i akceptuję zawarte w nim warunki.
  Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM”.

 3. Opłata za uczestnictwo w warsztatach jest bezzwrotna i pokrywa: koszt uczestnictwa w warsztatach, nuty, ciepłe i zimne napoje.

 4. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i nie zapewnia noclegów.

 5. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowaniu wszystkich kandydatów na listę uczestników warsztatów Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników. Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w warsztatach w przypadku pojawienia się dodatkowego miejsca na liście uczestników.

 6. Ilość miejsc jest ograniczona.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie warsztatów.


§ 4.

Uprawnienia i obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik po przybyciu na warsztaty zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się w recepcji, gdzie po dokonaniu wszelkich formalności i uiszczeniu opłaty otrzyma komplet nut i identyfikator.

 2. Uczestnik jest zobowiązany do szanowania i korzystania z otrzymanych materiałów warsztatowych.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do noszenia identyfikatora przez cały okres trwania warsztatów.

 4. Uczestnik jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach, do regularnego i punktualnego na nie przybywania, wykonywania poleceń instruktorów oraz Organizatora.

 5. Zabrania się palenia tytoniu oraz picia alkoholu na terenie należącym do klasztoru oo. franciszkanów.

 6. Zabroniony jest udział w warsztatach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu, bez zwrotu wpłaconych kosztów.


§ 5

Organizacja pracy warsztatów “OMNIS TERRA CANTAT”

 1. Uczestnik Warsztatów jest zobligowany do aktywnego i twórczego angażowania się w działania warsztatowe.

 2. Zajęcia odbywać się będą:
  - 20 maja 2017 r. od godziny 10:00 do 18:00 (z przerwą na obiad)
  - 21 maja 2017 r. od godziny 10:00 do końca koncertu po Mszy Świętej rozpoczynającej się o godzinie 20:30 (z przerwami)

 1. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć częstotliwość przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie – decyzję podejmują prowadzący wraz z Organizatorem.

 2. Filmowanie oraz fotografowanie podczas warsztatów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego.

 3. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.


§ 6

Prawa do artystycznych wykonań

 1. Uczestnicy Warsztatów Muzyki Liturgicznej „OMNIS TERRA CANTAT” wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do wykonań warsztatowych, z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w zakresie określonym w pkt. 2.

 2. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji:

- utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;

- utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;

- zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;

- wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;

- rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów konkursowych w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;

- umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej Duszpasterstwa i podmiotów z nim związanych;

- publiczne odtworzenie;

- wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, w szczególności w dziele zależnym.


§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do respektowania zapisów niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 3. Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu wymagają formy pisemnej.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 roku.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


KONTAKT

 

Dyrektor Festiwalu
prof. Krzysztof Szydzisz
tel.: +48 608 30 70 30


Wicedyrektor Festiwalu
dr Joanna Piech-Sławecka
tel.: +48 604 525 554

 

Biuro Festiwalu  adres
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, Poland

www: www.cantat.amu.edu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 


ORGANIZATORZY

 

Współfinansowane ze środków

 

 

PARTNER PROJEKTU

European Music festival for Young People in Neerpelt